REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIZON
www.sizon.com.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez firmę BKL Lompert Krzysztof za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sizon.com.pl.

§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca:

BKL Lompert Krzysztof – sklep internetowy SIZON
www.sizon.com.pl
ul. Szybowcowa 65/9, 70-843 Szczecin

e-mail: sklep@sizon.com.pl
tel.: 509 037 182, 501 061 302

NIP 8581129477; REGON 384312354

3. Klient: podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które nawiążą stosunek prawny ze Sprzedawcą
w zakresie działalności Sklepu. Klient to także osoba prawna, jednostka organizacyjna lub Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta.

4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej, która jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep lub Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sizon.com.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie,
a wykonanie umowy następuje poza Internetem.

6. Strona Sklepu Internetowego: adres internetowy www.sizon.com.pl, pod którym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.

7. Usługa Elektroniczna: usługa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.

8. Konto Klienta: Usługa Elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu.

9. Rejestracja: czynność oznaczająca utworzenie Konta Klienta przez Klienta przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu, który znajduje się na jego stronie internetowej.

10. Towar lub Produkt: towar przedstawiony i sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

11. Umowa Sprzedaży lub Umowa: umowa zawarta na odległość, dotycząca zakupu Towaru
i zawarta na skutek złożenia Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę na zasadach określonych
w Regulaminie.

12. Zamówienie: dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

13. Formularz: skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie Zamówienia lub dokonanie innych czynności w Sklepie.

14. Dostawa: dostarczenie przez Sprzedawcę określonego w Zamówieniu Towaru Klientowi,
z wykorzystaniem usług Dostawcy, w miejsce przeznaczenia wskazane przez Klienta.

15. Dostawca lub Przewoźnik: firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towaru.

16. Zewnętrzny System Płatności: system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

17. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

18. Newsletter: Usługa Elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości, zawierających informacje o usługach Sprzedawcy, w tym nowościach lub promocjach
w Sklepie

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I INFORMACJE TECHNICZNE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania
ze Sklepu, a także prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera również informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin jest dostępny na Stronie Sklepu Internetowego i udostępniany nieodpłatnie także przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Na żądanie Klienta Regulamin jest udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

a) Sklep Internetowy;

b) Newsletter;

c) Opiniowanie/komentowanie;

d) Konto Klienta.

5. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

6. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń z dostępem do Internetu, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), a w celu dokonania Zamówienia również aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.

7. Podane na Stronie Sklepu Internetowego informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Świadczenie wszystkich usług odbywa się za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

9. Nie jest możliwym korzystanie z usług Sklepu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony Sklepu Internetowego, Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę
w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

11. Nie jest dopuszczalnym wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes Sprzedawcy, wykorzystywanie treści zamieszczonej na Stronie Sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy, zamieszczanie treści niezwiązanych
z działalnością Sprzedawcy, działalności, a także działalność polegająca na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

12. Korzystanie ze Sklepu w związku z publicznym charakterem Internetu może wiązać się
z zagrożeniami typu spam, wirusy, a także pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. W celu zminimalizowania wskazanych wyżej zagrożeń, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Klient nie powinien udostępniać w jakiejkolwiek formie haseł osobom trzecim.

13. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub usunięcie Konta Klienta. W takim wypadku umowa o świadczeniu Usług Elektronicznych rozwiązuje się w sposób automatyczny, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 3 REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient w sposób dobrowolny powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie Sklepu Internetowego
i wysłanie go Sprzedawcy drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym.

2. Klient dokonujący Rejestracji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Klient przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego może w sposób dobrowolny oświadczyć,
że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym
w celach marketingowych lub na korzystanie z usługi Newsletter. W przypadku akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Klient zostaje wyraźnie poinformowany przez Sprzedawcę o celu zbierania danych osobowych oraz o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

4. Wyrażone przez Klienta dobrowolne zgody mogą zostać w każdej chwili cofnięte poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@sizon.com.pl) lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Szybowcowa 65/9 70-843 Szczecin).

5. Rejestracja Konta Klienta nie jest konieczna do dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym.

6. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłany link umożliwiający weryfikację Konta Klienta. Z momentem weryfikacji Konta Klienta zostaje zawarta umowa o Usłudze Elektronicznej prowadzenia Konta Klienta. Logowanie się do Konta Klienta wymaga podania loginu (nazwy) i hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być udostępniane innym osobom.

7. Usługa Konto Klienta zawarta jest na czas nieoznaczony i umożliwia Klientowi wprowadzanie
lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

§ 4 NEWSLETTER

1. Newsletter to bezpłatna Usługa Elektroniczna, która ma na celu dostarczenie do Klienta zamówionych informacji przez czas nieoznaczony.

2. Korzystanie z usługi Newsletter nie wymaga rejestracji Konta Klienta. Niezbędne jest natomiast podanie aktualnego i aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz złożenie oświadczeń dotyczących akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych i przekazywania informacji handlowych.

3. Na podany adres poczty elektronicznej Klienta w zapisie do usługi Newsletter wysłany zostanie link potwierdzający subskrypcję, co oznacza zawarcie umowy o Usłudze Elektronicznej Newsletter.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter poprzez przesłanie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy
za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@sizon.com.pl) lub pisemnie na adres Sprzedawcy
(ul. Szybowcowa 65/9 70-843 Szczecin).

§ 5 OPINIE I KOMENTARZE

1. Sprzedawca może umożliwić Klientom zamieszczanie na Stronie Sklepu Internetowego wypowiedzi (opinii, komentarzy), w szczególności dotyczących Towarów i usług.

2. Usługa jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie oraz mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które jego zdaniem naruszają przepisy prawa, Regulamin lub dobre obyczaje.

§ 6 PROMOCJE

1. Sprzedawca ma prawo do swobodnych zmian cen Towarów oraz Dostawy przedstawionych na Stronie Sklepu Internetowego, przy czym cena Towarów i Dostawy jest znana Klientowi przed dokonaniem przez niego Zamówienia.

2. Sprzedawca może organizować czasowe i stałe promocje na Towary, usługi prowadzone przez Sprzedawcę i Dostawę za pomocą kodów promocyjnych, które Klient powinien wpisać w koszyku przed dokonaniem Zamówienia.

3. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klienta o obowiązujących w Sklepie promocjach.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji polegającej na zakupie określonej liczby Towarów do uzyskania promocyjnej ceny i zwrotu Sprzedawcy Towarów, powodując obniżenie wartości Zamówienia poniżej określonej przez Sprzedawcę niezbędnej liczby Towarów lub wartości zakupów koniecznych do uzyskania promocyjnej ceny, promocja zostanie anulowana.

5. Klient, który skorzystał z promocji, otrzyma w przypadku odstąpienia od Umowy lub zwrotu części Towarów zwrot rzeczywistej kwoty, która została przez niego wydana na zakup Towaru lub skorzystanie
z usług oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 7 ZAMÓWIENIA

1. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu w Dni Robocze w godzinach 13:00 – 21:00 oraz w soboty i niedzielę, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach 11:00 – 21:00, dzwoniąc na podane na Stronie Sklepu Internetowego numery telefonu.

3. Zamówienie dokonywane za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest możliwe pod warunkiem przekazania Sprzedawcy danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia i nazwiska Klienta, adresu Dostawy, aktywnego numeru telefonu i aktywnego adresu konta poczty elektronicznej.

4. Zamówienie dokonywane poprzez Stronę Sklepu Internetowego jest możliwe poprzez kompletowanie za pomocą wybierania funkcji „Dodaj do koszyka” przy Towarach, którymi Klient jest zainteresowany.

5. Po skompletowaniu całości Zamówienia, wybraniu formy Dostawy, wprowadzeniu adresu Dostawy, wybraniu metody płatności i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.

6. Klient dokonujący Zamówienia poprzez Stronę Sklepu Internetowego może skorzystać z uprzednio zarejestrowanego Konta Klienta lub zakupów gościnnych, bez rejestrowania Konta Klienta w Sklepie.

6. Zamówienie dokonywane za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest możliwe pod warunkiem przekazania Sprzedawcy danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia i nazwiska Klienta, adresu Dostawy, aktywnego numeru telefonu i aktywnego adresu konta poczty elektronicznej. W przypadku dostępności Towarów wskazanych przez Klienta, Klient ma możliwość dokonania Zamówienia.

7. Przed dokonaniem Zamówienia Klient jest poinformowany o cenach wybranych Towarów, łącznej kwocie za zamówienie oraz dodatkowych opłatach, w tym kosztach Dostawy.

8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów, które są częścią Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia.

10. Klient do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki może dokonać zmiany Zamówienia. Zmiana Zamówienia polegać może na anulowaniu, anulowaniu części, rozszerzeniu
o dodatkowe Towary lub zmianie adresu Dostawy.

11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia,
w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Informacja zostanie udzielona telefonicznie lub elektronicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Klienta.

12. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje na drodze wysłania przez Sprzedawcę
w wiadomości e-mail lub SMS o nadaniu przesyłki z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, która została złożona przez Klienta.

§ 8 PŁATNOŚCI

1. Ceny dostępne na Stronie Sklepu Internetowego przy danym produkcie są cenami brutto i nie zawierają kosztów Dostawy oraz wszystkich innych kosztów, które Klient będzie musiał ponieść
w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o wszystkich kosztach dodatkowych przed zakończeniem procesu zamawiania.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy (87 1140 2004 0000 3202 7916 6639);

b) płatność kartą, przelewem bankowym, BLIK i płatności odroczonej z wykorzystaniem Zewnętrznego Systemu Płatności Dotpay, obsługiwanego przez firmę PayPro S.A.;

c) płatność z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez Dostawcę w przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem, jeśli Sprzedawca oferuje taką możliwość.

3. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 2 dni roboczych, jeśli została wybrana forma przedpłaty. Sprzedawca na prośbę Klienta może wydłużyć okres oczekiwania na zaksięgowanie płatności.

4. Brak płatności za Zamówienie po upływie wyznaczonego terminu skutkuje odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku wysyłki Towaru za pobraniem, jeśli Sprzedawca oferuje taką możliwość, płatność ma miejsce przy odebraniu przesyłki od Dostawcy zgodnie z informacjami przez niego podanymi
i postanowieniami jego regulaminu.

§ 9 DOSTAWA

1. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru pozbawionego wad.

2. Wydanie Towaru odbywa się za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany przez Klienta
w Zamówieniu. Klient otrzymuje od Sprzedawcy na wskazany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie wszystkie informacje niezbędne do odebrania przesyłki.

3. Koszty związane z Dostawą ponosi Klient. Ich wysokość zależeć może od metody płatności
i sposobu Dostawy wybranych przez Klienta.

4. Sprzedawca realizuje Dostawę w cenie podanej przed dokonaniem Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sprzedawca na prośbę Klienta może również realizować Dostawę na terytorium pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej za dodatkową opłatą wynikającą m.in. z kosztów transportu. O cenie wysyłki Klient zostanie poinformowany przez zakończeniem procesu Zamówienia.

6. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty
za Zamówienie na konto Sprzedawcy lub Zewnętrzny System Płatności.

7. W przypadku wybrania wysyłki Towaru za pobraniem, jeśli Sprzedawca oferuje taką możliwość, czas realizacji Zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta oferty Umowy Sprzedaży.

8. Termin realizacji może ulec wydłużeniu, jeśli w opisie Towaru wskazano wydłużony czas realizacji, dokonano zmiany Zamówienia lub wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają realizację Zamówienia w terminie, o czym Sprzedawca poinformuje w wiadomości elektronicznej lub telefonicznie.

9. W przypadku Towarów o różnych terminach Dostawy, terminem Dostawy jest dłuższy podany termin.

10. W dniu nadania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

11. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu chęć nabycia Towaru jako podatnik. Zgłoszenie deklaracji może nastąpić telefonicznie, mailowo
lub poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienie przed wysłaniem Zamówienia
do Sprzedawcy.

12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Dostawy, Dostawca pozostawi informacje Klientowi w postaci awizo, wiadomości przesłanej elektronicznie lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia warunków ponowienia próby dostarczenia przesyłki lub jej przekierowania. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminach Dostawców, z którymi Sprzedawca współpracuje.

13. W przypadku nieodebrania zamówienia i zwrotnego odesłania Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem z wykorzystaniem drogi elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia z Klientem szczegółów dotyczących Zamówienia. W tym przypadku Klient może zostać obciążony kosztami zwrotnego odesłania przesyłki do Sklepu, jeśli sposób Dostawy jest inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, oraz ponownymi kosztami Dostawy.

14. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub Dostawcy na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta lub przedsiębiorcę
z uprawnieniami Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi lub przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę Dostawcy, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór Dostawcy.

15. Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń
z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodzę stwierdzono protokolarnie przed przejęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy Dostawcy;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klientowi i Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które może nastąpić na zasadach Kodeksu cywilnego.

2. Klient będący Konsumentem i przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca.

4. Konsument oraz przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać wysłane pisemnie na adres Sklepu (ul. Szybowcowa 65/9, 70-843 Szczecin) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy (sklep@sizon.com.pl).

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać zawarte na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Sklepu Internetowego pod adresem: formularz zwrotu/wymiany.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za nieważną.

7. Jeżeli Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Prawo do odstąpienia do Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której Towarami są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

9. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany do zwrotu czystego, nieużytkowanego Towaru z oryginalnymi metkami i dołączonymi opakowaniami, a także ewentualnymi dołączonymi do przesyłki darmowymi upominkami.

10. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

11. Zwracany Towar należy dostarczyć do paczkomatu najbliższego dla Sprzedawcy (ul. Szybowcowa 85, Szczecin – nr SCZ02D) lub na adres Sprzedawcy:

BKL Lompert Krzysztof – sklep SIZON
ul. Szybowcowa 65/9
70-843 Szczecin

12. Przesyłki adresowane do Sprzedawcy nie mogą być wysłane za pobraniem. Nie odbieramy przesyłek awizowanych zwracanych przez Pocztę.

13. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru
i oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru w kwocie najtańszej wysyłki na terenie kraju, który oferuje sprzedawca, w przypadku zwrotu wszystkich Towarów z Zamówienia, chyba że koszt wysyłki został wcześniej pokryty przez Sprzedawcę.

14. Zwrot pieniędzy z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest dokonywany przez Sprzedawcę
na polski numer rachunku wskazany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, podany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, w wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub telefonicznie.

15. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.

16. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

17. W przypadku naruszenia przez Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zasad odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartych w Regulaminie i przepisach prawa, Sprzedawca może odrzucić dokonywany zwrot Towaru. Towar w tym przypadku zostanie odesłany na koszt Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

§ 10 RĘKOJMIA

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. Towar jest zwłaszcza niezgodny
z umową, jeśli:

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wydany w stanie niezupełnym.

4. Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a także te, które wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a jeśli Towarem nabywanym jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

9. Uprawnienia Konsumenta i przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z tytułu rękojmi:

a) Żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

b) Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby inny sposób zaspokojenia roszczeń;

8. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego
w Umowie, a gdy takiego miejsca nie określono - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

§ 11 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od odebrania przesyłki z Towarem od Dostawcy, złożyć reklamację u Sprzedawcy. Działanie ma na celu możliwość złożenia reklamacji u Dostawcy, który postępuje zgodnie z własnym regulaminem
i obowiązującymi przepisami prawa. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta
i przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

2. Wszystkie reklamacje powinny być kierowane do Sprzedawcy w formie pisemnej na jego adres. Klient może skorzystać z udostępnianego elektronicznie przez Sprzedawcę formularza reklamacyjnego. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta i przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta.

BKL Lompert Krzysztof – sklep SIZON
ul. Szybowcowa 65/9
70-843 Szczecin

3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, szczegółowy opis problemu, sposób korzystania z Towaru, żądanie Klienta i jego czytelny podpis. Do reklamacji mogą być również dołączona dodatkowa dokumentacja, w tym zdjęcia. Dodatkowa dokumentacja może zostać wysłana przez Klienta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (sklep@sizon.com.pl).

4. Jeśli reklamacja dotyczy zakupionego Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wysłać Towar na adres Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym i ewentualną załączoną dokumentacją.

5. Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli wada jest nieistotna.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży,
w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje z wartością Towaru pozbawionego wady.

7. Konsument i przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma możliwość z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek z oświadczeniem reklamacyjnym i reklamowanym Towarem wysłanych za pobraniem.

9. Każdy reklamowany Towar powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

10. Niedostosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu dotyczących Rękojmi i Procedury Rozpatrywania Reklamacji (§ 10 i 11 Regulaminu) może skutkować nieuwzględnieniem reklamacji przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta
w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca niezwłocznie podejmie odpowiednie działania.

§ 12 DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej Rozporządzeniem.

2. Sprzedawca zapewnia, że podane przez Klienta dane osobowe były w szczególności:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientowi i innych osobom, których dane dotyczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, którym przysługuje m.in.:

a) prawo do wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. Wszystkie szczegóły i zasady dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Strony Sklepu Internetowego i treści na niej zawarte należą do Sprzedawcy.

2. Adres www.sizon.com.pl, pod którym dostępny jest sklep, a także zawartość Strony Sklepu Internetowego stanowią treść prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta i dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie, lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Strony Sklepu Internetowego bez zgody właściciela jest zabronione.

§ 14 DODATKOWE INFORMACJE

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, czyli dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielania innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2017.2017 t.j. ze zm.).

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w prawidłowym działaniu Sklepu oraz nienależące wykonanie Usług w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy, czynnościami technicznymi lub czynnościami wynikającymi z działalności podmiotów, za pomocą których Sklep świadczy usługi;

b) korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem;

c) następstwa wykorzystania danych osobowych Klienta przez osoby trzecie, jeśli weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta;

d) szkody wynikające z naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą
i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego), albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31 – 37 kodeksu postępowania cywilnego).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klient po dokonaniu zmian ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są z dotychczasową treścią Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). 

POLITYKA PRYWATNOŚCI